BH-Tech/Bike Hospital V.O.F

Coenecoop 218
2741PK Waddinxveen
Nederland
T: +31-(0)182-611040

KvK::29037872
BTW NR: NL812057879B01
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Toepassing

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van BH-Tech
1.2
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
1.3
Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BH-Tech in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4
BH-Tech behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5
Door het gebruik van de internetsite van BH-Tech en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen

2.1
Alle aanbiedingen van BH-Tech zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
2.2
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan.
2.3
BH-Tech heeft het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Indien BH-Tech van deze bevoegdheid gebruikt wenst te maken, dient u hiervan schriftelijk of per elektronische post op de hoogte gesteld te worden op het door u opgegeven (elektronische) adres.
2.4
Koper en BH-Tech komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. In het bijzonder het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van BH-Tech gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.5
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BH-Tech garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen

3.1
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
3.2
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.4
Alle opgaven door BH-Tech van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. BH-Tech kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4. Betaling

4.1
Bestellingen kunnen betaald worden via de door BH-Tech aangeboden online betaalmogelijkheden.
4.2
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die BH-Tech als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.3
In geval van niet-tijdige betaling is BH-Tech bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

5. Aflevering / Levertijd

5.1
Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. BH-Tech  is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.2
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.
5.3
BH-Tech zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van BH-Tech.
BH-Tech blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
5.4
BH-Tech is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door BH-Tech gedragen.
5.5
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1
Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, mits deze in ongeopende verpakking retour wordt gezonden.
6.2
Indien de Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt BH-Tech zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Koper aan BH-Tech betaalde. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.
6.3
Uitzondering op het herroepingsrecht  is dat producten die geen voorraad product zijn en speciaal voor de koper besteld worden niet geretouneerd kunnen worden.
De producten staan in de webshop aangegeven als "Nee geen voorraad product. Speciale bestelling, prijs per doos van ..."

7. Reclame

7.1
De koper dient klachten over de geleverde producten binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden schriftelijk of via email onder vermelding van het factuurnummer aan BH-Tech te melden.
7.2 BH-Tech verstuurd al haar producten zorgvuldig verpakt op.
De koper dient de verpakking bij aflevering zorgvuldig te controleren en eventuele schade aan de verpakking direct bij de transporteur te vermelden.7.3Bij door BH-Tech gegrond gevonden klachten kunnen de producten, in overleg met en toestemming van BH-Tech, zorgvuldig verpakt retour gezonden worden in de originele verpakking en met de originele factuur.
Als het product nog onder de zelfde voorwaarden leverbaar is zal het product vervangen worden, anders krijgt de klant het factuurbedrag retour.

8. Overmacht

8.1
In geval van overmacht is BH-Tech niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Schadevergoeding

9.1
BH-Tech kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

10. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

10.1
Op alle rechtsbetrekkingen tussen BH-Tech en de Koper is Nederlands recht van toepassing.
10.2
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien BH-Tech daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats BH-Tech of de Koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
10.3
De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

11. Contact

BH-Tech is een onderdeel van Bike Hospital V.O.F

BH-Tech
Tweede Bloksweg 60
2742KK Waddinxveen

T: 0182-611040
E: info@redlineoil.nl

KvK : 29037872
VAT : NL812057879B01

Bank : 60 68 85 196 te Waddinxveen
IBAN: : NL72ABNA0606885196
BIC: : ABNANL2A

Onze winkel is tijdens de op de website aangegeven openingstijden te bezoeken.
Maandag zijn wij gesloten.

 

RedLine Oil dealer en distributeur sinds 1995
Veel producten op voorraad
Vrachtkosten €7,95 in Nederland

Betalen via IDEAL en Credit Card
Worldwide Shipping